Genç Çiftçi Projesi Uygulama Rehberi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projesi Uygulama Rehberi Yayımlanmıştır.
Bilgilerinize…

UYGULAMA REHBERİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA
GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA UYGULAMA REHBERİ
A) TANIMLAR
Bu Rehberde geçen;
a) Alım Sözleşmesi: Hibe ödemeye esas proje konularında yer alan gider kalemlerinin alımlarını kapsayan ve içeriğinde en az; tarafların, sözleşme konusunun, teslim edilecek gider kalemi miktarının, niteliğinin, şeklinin, yerinin, gerekli tanımların, temin ve teslim süresinin, tarafların yükümlülüklerinin, mücbir sebeplerin ve ekinde proje teknik şartnamesinin olduğu genç çiftçi ile TİGEM, TAB veya KOZA BİRLİK arasında imzalanan sözleşmeyi,
b) Bakanlık: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Basınçlı Sulama Sistemi: Su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemlerini,

d) Coğrafi İşaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretleri,
e) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,
f) Değerlendirme Kriter Tablosu: Başvuru sahiplerinin ve hibeye esas projelerin özellik ve içeriğine göre puanlarını belirleyen tabloyu,
g) Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,
ğ) Etçi Irk: Et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan (angus, hereford ve şarole) ırkları,
h) Genç Çiftçi: Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 18-40 yaş aralığında olan, kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişileri,
ı) Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, bakanlık il müdürü ve il müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu beş kişilik komisyonu,
i) Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi: İl müdürlüğünde kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ise ilçe müdürü başkanlığında, mühendis, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az üç kişilik birimi,
j) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
k) Hayvan Kayıt Sistemi (HAYBİS): Bakanlık tarafından oluşturulan hayvan kayıt sistemini,
l) Hibe Sözleşmesi: Genç çiftçi ile il müdürü veya ilçe müdürü arasında imzalanarak mühürlenen ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
m) Hibeye Esas Alım: Bu rehberde belirtilen kıstasları sağlayan hibe desteği verilecek giderleri,
n) İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe Müdürlüklerini,
2
o) İşletme Tescil Belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belgeyi,
ö) Kapama Bağ/Bahçe: Proje kapsamında tek türle dikim normlarına uygun olarak tesis edilmiş alanı,
p) Kırsal Alan: Nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 Tarih ve On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı Kanun öncesi İdari Tüzel Kişiliği olan ve nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,
r) Kombine Irk: Hem süt, hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan montofon, esmer, simental vb. gibi sığır ırklarını,
s) KOZA BİRLİK: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan, faaliyet alanı ile ilgili il ve bölge birliklerinin de bağlı olduğu Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini,
ş) Ödeme Tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre düzenlenen, doğruluğu onaylanan ödeme icmal listelerini,
t) Örgün Eğitim: Açık lise ve açık üniversitedeki eğitim hariç, düzenli bir biçimde yapılan, öğrencilerin belirli zaman ve mekanlarda derslere katılmasının gerektiği eğitimi,
u) Protokol: İçeriğinde en az tarafların, tanımların, amacının, kapsamının, dayanağının, yükümlülüklerin, mücbir sebeplerin, ihtilaf halinde yapılacakların ve geçerlilik süresinin belirtildiği, Genel Müdürlük ile TİGEM, TAB veya KOZA BİRLİK yetkilileri arasında, Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde imzalanan belgeyi,
ü) Program: Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programını,
v) Sertifikalı Fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen fidan sertifikasında, fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,
w) Sertifikalı Fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fideyi,
x) Sertifikalı Tohum: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluğu,
y) Sözleşmeli Üretim: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılan tarımsal üretimi,
z) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran kişilerin il/ilçe müdürlüğüne verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,
aa) TAB: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre kurulan, faaliyet alanı ile ilgili il birliklerinin de bağlı olduğu Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğini,
bb) Tavsiye Proje: İçeriği, adı, yatırım kalemleri ve ölçeği Genel Müdürlükçe belirlenmiş tarımsal üretime yönelik hibeye esas projeyi,
cc) Teknik Şartname: Başvuru kapsamında alımı yapılacak gider kalemlerine ilişkin olarak marka model belirtilmeden ürünün tüm özelliklerini gösteren belgeyi,
çç) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
dd) Uygulama Rehberi: Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde uygulama usul ve esaslarına ilişkin detayları belirlemek amacıyla, programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personeli ile genç çiftçilerin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan rehberi,
ee) Yazılım Programı: Bakanlığımız tarafından hazırlanan, ön başvuruların
3
alınmasını sağlayan ve Tebliğ ve bu uygulama rehberi kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde yardımcı olan, Genel Müdürlük ile il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelin veri girişlerini yapabildiği internet ortamında (gencciftci.tarim.gov.tr) çalışan yazılım sistemini,
ff) Yeni Tesis: Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesisi,
gg) Yöresel Ürün: Değişik bölgelerimizde üretilen ve üretildiği yöreye has tat, aroma ve bileşim gibi özelliklere sahip olan ürünleri,
ifade eder.
B) UYGULAMA BİRİMLERİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Genel Müdürlük:
Bakanlık adına, 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleri kapsamında;
1) Programın tanıtımını, genç çiftçilerin bilgilendirilmesini ve web tabanlı “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım programının yönetimini sağlar.
2) Asil listedeki kişilerden, süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayanların ve hibe sözleşmesi hükümlerini verilen sürede gerçekleştirmeyenlerin yerine başvuru listesinden puan sıralamasına göre gerekli kişiyi yazılım programı üzerinden belirlenmesini ve İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve İl/İlçe Yürütme Birimi Başkanının imzası ile askıya çıkarılmasını sağlar.
3) Puanlamada eşit puana sahip olan genç çiftçiler arasında sırasıyla; yaş (gün/ay/yıl), cinsiyet ve yerleşim biriminin nüfusu gibi kriterlerden yüksek puan alanların ön sırada olmalarını yazılım programı üzerinde sağlar.
4) Programın idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir. Program ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
5) Program kapsamında uygulanacak proje konularını iller bazında belirler.
6) Programın yürütülmesinde görevli personel ile programdan faydalanan genç çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar
İl Müdürlüğü:
Bakanlık adına tebliğ, bu uygulama rehberi ve yürürlükteki ilgili mevzuat kapsamında;
1) İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan teknik personelden genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.
2) Proje uygulamalarının amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını ve birer suretinin muhafazasını sağlar.
3) Programdan faydalanan genç çiftçilere, uygulanan projelerin içeriği ve protokol hükümlerine göre gerektiğinde kısa süreli kurs, eğitim ve bilgilendirmeye yönelik toplantıların yapılmasını ve yazılı dokümanların hazırlanmasını sağlar. Bunları kayıt altına alır, eğitime katılacak genç çiftçilere belge verir.
4) İş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.
5) İhtiyaç duyulduğunda istenilen belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmesini
4
sağlar.
İlçe Müdürlüğü:
Bakanlık adına tebliğ, bu uygulama rehberi ve yürürlükteki ilgili mevzuat kapsamında;
1) İlçe müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur. İl müdürlüğü ile uyumlu çalışmasını sağlar.
2) Genç çiftçilerce gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak iş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını koordinasyonunu ve istenilen belgelerin il müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.
3) Programdan faydalanan genç çiftçilere, uygulanan projelerin içeriği ve protokol hükümlerine göre gerektiğinde kısa süreli kurs, eğitim ve bilgilendirmeye yönelik toplantıların yapılmasını ve yazılı dokümanların hazırlanmasını sağlar. Bunları kayıt altına alır, eğitime katılacak genç çiftçilere belge verir.
4) Uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini izler. Düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü ve onaylanmasını yaparak birer suretini muhafaza eder.
Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu:
Bakanlık adına tebliğ, bu uygulama rehberi ve yürürlükteki ilgili mevzuat kapsamında;
1) Son başvuru tarihinden en geç 5 iş günü önce kurulur ve 2017/10 sayılı tebliğ kapsamında kurulan proje değerlendirme komisyonunun görevi sona erer.
2) Genç çiftçi proje yürütme biriminden tutanakla teslim alınan “Değerlendirmeye Esas Başvuru Listesini” inceler.
3) Başvuru listesinde yer alan genç çiftçilere yazılım programı üzerinden, Değerlendirme Kriter Tablosunda puanlama yapar.
4) Genel Müdürlük tarafından belirlenen ödenek miktarı kadar sözleşme imzalamaya hak kazanan genç çiftçi listesini hazırlar, imzalar.
5) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan kesinleşmiş genç çiftçi listesinin ilan yerlerini ve adreslerini belirler.
6) Hazırlanan nihai listeler 5 (beş) iş günü boyunca belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.
7) Değerlendirmeye esas tüm listeler ve icmaller yazılım programından alınır.
8) İş ve işlemleri, il/ilçe proje yürütme birimi çalışmalarının sonunu takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlar.
9) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu; gerekçesini belgelendirmek suretiyle başvuruyu ret edebilir veya hibe sözleşmesini iptal edebilir.
10) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesindir ve genç çiftçi tarafından itiraz edilemez.
11) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Bakanlar kurulu kararına dayanarak yayımlanan Tebliğlerin uygulanmasına ilişkin kesinleşen mahkeme kararlarının uygulanabilmesi için listeler askıya çıkmadan önce Genel Müdürlükten sistem üzerinden gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını yazılı olarak talep eder.
12) Proje başvuranlarında, karı-koca veya aynı hanede ikamet eden kardeş-anne-baba olması durumlarında farklı konularda dahi olsa asil listeye giren veya puanı en yüksek olan tek bir proje değerlendirmeye alınır.
13) Genel Müdürlükçe belirlenen uygulanacak proje konularının haricinde il ve ilçe düzeyinde başvuru alınacak ve uygulanacak proje konularını Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki 5 iş günü içerisinde yazılım programı üzerinden belirler.
5
Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi:
Bakanlık adına tebliğ, bu uygulama rehberi ve yürürlükteki ilgili mevzuat kapsamında;
1) Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde kurulur. İl ve ilçelerde müracaatların başlatılmasını ve kabul edilmesini sağlar.
2) Başvuruları alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, uygun ise gencciftci.tarim.gov.tr adresinden başvuruyu kesinleştirir.
3) Kesinleşen ve yazılım programından alınan “Değerlendirmeye Esas Başvuru Listesini” onaylayarak genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna başvuruların bitiş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tutanak ile teslim eder.
4) Hibe sözleşmesi imzalamadan önce proje uygulama mahalline giderek yatırım yeri (işletme/taşınmaz) tespit tutanağı düzenler.
5) İl ve ilçe düzeyinde projelerin uygulanmasını ve tamamlanan projelerin hibe ödemesinden sonraki yıldan başlayarak yılda iki kez ve iki yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık adına yürütür.
6) Proje Yürütme Biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.
Başvuru Sahipleri:
Başvuru sahipleri 2018/12 sayılı Tebliğ ve bu uygulama rehberi ve kendilerine iletilen tüm belgelerde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda;
1) Hibe başvurusu yapıp ekindeki belgeleri hazırlayarak projenin uygulanacağı yerin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine teslim etmekle sorumludurlar. Belirtilen nitelikleri taşıyan genç çiftçiler proje sahibi olarak hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilir.
2) Hibe başvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan başvuru sahipleri hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Hibe sözleşmesi imzalayan genç çiftçiler, yatırımlarını proje amacına uygun olarak yapmak, hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre hareket etmek zorundadırlar.
C) PROGRAM KAPSAMINDA UYGULANACAK PROJE KONULARI
Proje konuları:
1) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri;
a) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
b) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
c) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
ç) Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi,
d) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
e) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
2) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri;
a) Kapama meyve bahçesi tesisi,
b) Fide, fidan iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği,
c) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
ç) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,
d) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
3)Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri;
a) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
b) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
olup; uygulanması zorunlu projeler ve tavsiye projeler olarak aşağıda sınıflandırılmıştır.
6
Uygulanması Zorunlu Projeler;
Bakanlığımızca, genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği ve uygulamakta zorunlu olduğu hayvansal üretime yönelik projeler aşağıdadır.
1) Canlı hayvanların TİGEM tarafından temininin zorunlu olduğu ve işletme kapasitesinin teslim edilecek hayvan sayısından en az % 50 daha büyük kapasitede olan hayvansal üretime yönelik projeler;
a) Kombine/Etçi Irk veya Melezleri, Sığır Yetiştiriciliği Projesi.
b) Manda Yetiştiriciliği Projesi.
c) Koyun Yetiştiriciliği Projesi.
ç) Keçi Yetiştiriciliği Projesi.
2) Proje kapsamında alınacak alet ekipman ve canlı materyalin Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından karşılanmasının zorunlu olduğu projeler;
a) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi
b) Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi
3) Proje kapsamında alınacak alet ekipman ve canlı materyalin KOZABİRLİK tarafından karşılanmasının zorunlu olduğu projeler;
a) En az 80 m2’ lik kapalı alanı olan, 4 paket yumurta, 1 adet termometre ve higrometre, 3 katlı kerevitler, 1 adet yaprak kıyma bıçağı ve tahtası, besleme tablaları, 1 adet aspiratör ve vantilatör ile birlikte en az 250 adet dut fidanı dikim kapasitesi olan ipek böceği yetiştiriciliği ve yeni tesis yapımı projesi.
4) Bakanlığımız tarafından yayımlanan; “Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik” ve “Biyogüvenlik Talimatı” kapsamında, gider kalemleri belirtilen serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve yeni tesis yapımı projesi;
a) En az 80 m2 kapalı alanı olan ve en az 400 adet serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve yeni tesis yapımı projesi.
Tavsiye Projeler;
Bakanlığımızca genç çiftçilerin başvuru aşamasında 30.000 (otuzbin) TL hibeden faydalanabileceği bitkisel üretime yönelik projeler:
1) Basınçlı sulama sistemlerinin zorunlu olduğu ve listede belirtilen proje konusu ürün üretiminde kullanılan makine ekipman içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projeleri;
a) En az 10 (on) dekarlık alanda bodur ve yarı bodur olmayan sertifikalı/standart fidan ile kapama meyve bahçesi tesisi projesi.
b) En az 7 (yedi) dekarlık alanda yarı bodur sertifikalı/standart fidan ile kapama meyve bahçe tesisi projesi.
c) En az 5 (beş) dekarlık alanda bodur sertifikalı/standart fidan ile kapama meyve bahçe tesisi projesi.
ç) En az 5 (beş) dekarlık alanda malçlı sistem, askı sistemi veya terbiye sistemli sertifikalı/standart fidanı içerikli çilek/bağcılık/ahududu/böğürtlen/kivi vb. projesi.
2) Açık alanda İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri:
a) En az 5 (beş) dekarlık açık alanda en az 2.000 (ikibin) adet saksılı süs bitkisi ile basınçlı sulama sistemi veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili içerikli süs bitkisi yetiştiriciliği projesi.
b) En az 10 (on) dekarlık alanda basınçlı sulama sistemi ve etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili fide veya fidan yetiştiriciliği projesi.
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projeleri,
a) En az 500 (beşyüz) m2’ lik alanda ve basınçlı sulama sistem içerikli kontrollü örtü altı tesisinde sebze veya muz yetiştiriciliği projesi.
7
b) En az 500 (beşyüz) m2’ lik alanda ve basınçlı sulama sistem içerikli kontrollü örtü altı tesisinde doğal çiçek soğanı / kesme çiçek / saksılı iç veya dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği projesi.
4) Proje konusu ürün yetiştiriciliğinde kullanılan makine ve ekipman (mibzer ve toprak işleme makine ve ekipmanları hariç) içerikli çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği projesi;
a) En az 15 (onbeş) dekarlık alanda basınçlı sulama sistemli yonca veya korunga yetiştiriciliği projesi.
b) En az 20 (yirmi) dekarlık alanda basınçlı sulama sistemli suni çayır yetiştiriciliği projesi.
c) En az 25 (yirmibeş) dekarlık alanda korunga yetiştiriciliği projesi.
5) En az 100 (yüz) m2’lik kapalı alanda 15-20 ton/yıl kompost ve 3 kat ranza veya diğer sistemlerin uygulandığı, sırt pompası, sulama sistemi, 1 (bir) adet vantilatör, aspiratör, higrometre ve termometre içerikli beyaz şapkalı kültür mantarı/istiridye mantarı vb. üretimi ve yeni tesis yapımı projesi.
6) Bakanlığımızca, genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler aşağıda olup, listede belirtilen proje konusu ürün üretiminde kullanılan makine ekipman içerikli projeleri kapsar.
a) En az 5 (beş) dekarlık alanda basınçlı sulama sisteminin olduğu çok yıllık yöresel ürün (coğrafi işaretli ürün) veya tıbbi ve aromatik bitki üretimi projesi.
b) En az 250 kg/yıl yağ ve 1 adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası içerikli lavanta, kekik, biberiye vb. bitki işleme projesi.
c) Yayımlanan “Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi” haricinde başvuru süresi içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescili yapılan benzer tarımsal ürünler içinde başvuru yapılabilecek olup, Tescil Belgesi dosya ekinde sunulacaktır. Coğrafi işaretli ürünler ile ilgili projelerde ise sadece listede karşılarında belirtilen illerde proje başvuruları kabul edilip uygulanabilecektir.
7) 2018 yılında uygulanacak kapama meyve bahçesi tesislerinde ve çok yıllık yem bitkisi üretimi proje konularında ekim/dikim sezonunun uygulama takviminin dışında olması sebebiyle genç çiftçilerimizin mağdur olmaması amacı ile, başvurularda fide/fidan dikimi, tohum ekimi geç sonbaharda veya erken ilkbaharda yapılmasına dair taahhüt alınarak diğer giderlerin hibe sözleşmesi içerisindeki zaman diliminde gerçekleşmesi sağlanarak uygulanabilecektir.
8) Yukarıdaki bitkisel üretim konularından (örtüaltı ve mantarcılık projeleri hariç) ve yöresel tarım ürünleri (coğrafi işaretli ürün), tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin uygulama alanları birden fazla parselden oluşuyor ise;
a) En küçük parsel bir dekardan az olamaz.
b) En fazla 5 (beş) parselden oluşur.
c) Parsellerden en az bir tanesi proje uygulanacak köy sınırları içinde olmak kaydıyla birbirleri ile bitişik veya ayrı olabilir.
ç) Bitkisel üretim ile yöresel tarım ürünleri (coğrafi işaretli ürün), tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tavsiye projeler haricinde, farklı ölçekte ve uygulama planı ile başvuru yapmak isteyen genç çiftçiler Tebliğ ve bu Rehber hükümlerine uygun olan özel proje ile de başvuru yapabilirler.
8
9) Bütün konularda proje ölçeği KDV hariç en az 30.000,00 (otuz bin) TL olarak hazırlanır ve buna göre hibe ödenir.
Ç) BAŞVURU YERİ VE ZAMANI, GENÇ ÇİFTÇİLERDE ARANAN ŞARTLAR, İSTENECEK BELGELER
Başvuru Yeri ve Zamanı:
1) Başvurular;
a) Başvurular 02 Nisan 2018 tarihinde başlar, 30 Nisan 2018 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.
b) Başvurular, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr) programından yapılır.
c) Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.
ç) Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği (projenin uygulanacağı yer) nüfusu yirmibinin altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.
d) Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.
Genç çiftçilerde aranan şartlar:
1) Başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak. (25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerde dahil)
c) Okur-yazar olmak.
ç) Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve 4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak.
d) Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak.
e) Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.
f) Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
g) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50 Adet Küçükbaş’tan fazla hayvan sahibi olmamak.
ğ) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.
h) Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak.
ı) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ
9
No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.
i) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
j) Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ), (ı) ve (i) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.
İstenecek belgeler:
1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir: a) Nüfus cüzdanı fotokopisi. b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait SGK’ dan alınan belge. c) Başvuru dilekçesi. (Yazılım programı üzerinden) ç) Proje tanıtım formu. (Yazılım programı üzerinden) d) Taahhütname (Yazılım programı üzerinden, Tebliğ ekindeki) e) Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belge. f) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi; Okur Yazarlık Belgesi ve Diploma örnekleri, aslı görülmüştür olarak veya onaylı olarak kabul edilmiş olması gerekir. Okul terk (Tasdikname) belgesi program kapsamında Okur-Yazar Belgesi olarak kullanılabilecektir. Okullardan alınan “.Okulumuzdan Mezun Olmuştur.” İfadesi olan belgeler kişiye ait beyan olup sonrasında başvuru sahibinin örgün eğitime (Açık Öğretim – Açık Lise Hariç) devam ettiği tespit edilir ise başvuru reddedilip gerekli yaptırım ve cezai işlemler uygulanacaktır. g) Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi projesi konusuna başvuranlar için TAB tarafından onaylanmış üyelik belgesi. ğ) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna gerektiğinde sunulmak üzere; 1- Yatırım yeri mülkiyetinin (hisseli tapuda, yatırım yeri kadar hisseye sahip olanlar mülkiyeti kendisine ait kabul edilir) genç çiftçiye ait olduğuna dair, 2- Aldığı eğitimin proje konusu ile uyumluluğunu gösteren (Yabancı ülkelerdeki okullardan alınan diplomalar Yüksek Öğretim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı/Müdürlüğü tarafında onaylanması gerekir.) belge,
3- Coğrafi işaret tescilinin proje konusu içeriğine ait olduğunu gösteren, 4- Şehidin birinci derece yakını, gazi, engelli veya engelliye bakmakla yükümlü kişi olduğuna dair, 5- Askerlik terhis belgesi, puanlamaya esas belgelerdir. 2) Hibe sözleşmesi imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler istenir: a) Genç çiftçinin başvuruda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi. b) Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan en az beş yıllık noter/muhtar onaylı kira sözleşmesi veya Taahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi. c) Hayvancılık projeleri için “İşletme Tescil Belgesi” ve “Kapasite Uygunluk Belgesi”. (Hisseli olmayan tam parsel sadece bir kişi tarafından projede kullanılabilecektir.) ç) Hayvancılık projelerinde kiralık olarak kullanılacak işletmelerde, İşletme Tescil Belgesi ve işletmenin üzerinde bulunduğu araziye ait (arazi üzerinde işletme görünmeyebilir) en az 3 yıllık noter/muhtar onaylı kira sözleşmesi veya Taahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi. d) Verasete İştirak durumlarında; kişinin hissesinin bulunduğu parseller için
10
noter/muhtar onaylı kira sözleşmesi veya “Taahhütname ve Fiili Kullanım Taahhütnamesi” düzenlenebilecektir. e) Veraset iştirak kapsamında olan ve başvuru sahibinin hissesi bulunmayan parseller için tüm hissedarlar ile noter/muhtar kira sözleşmesi ve Taahhütname alınması şarttır. f) Noter onaylı Tebliğ ekindeki “Taahhütname” istenir. 3) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri için TİGEM, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı projeleri için KOZABİRLİK, Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi projeleri için TAB ile genç çiftçi arasında yapılan alım sözleşmesi. 4) Ön ödeme ve hibe ödemesinden önce; a) İcra takibinde olmadığına dair belge, b) Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge, c) Proje kapsamındaki alımlara ait faturalar, ç) Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim dönemi veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti, d) Başvuruda, organik tarım var ise 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılmış sözleşme, e) Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise, ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme. f) Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneği, (24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalıdır.) g) Teknik şartname (Genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge), ğ) Yeni tesisler için diğer kurum ve kuruluşlardan alınan izin/ruhsat veya başvuru belgesi, hibe ödemeye esas müracaatta dilekçe ekinde dosya halinde istenir. 5) Genç çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların TİGEM tarafından kendisine tesliminden itibaren beş iş günü içerisinde TARSİM tarafından düzenlenmiş hayvan hayat sigortası poliçesi suretini İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder. 6) Hibe ödemesinden sonra iki yıllık takip süresinde; a) Takip yılının Mayıs/Haziran ve Ekim/Kasım ayları içerisinde alınan ikametgâh belgesi, b) Başvuru sırasında kurs bitirme belgesi yok ise iki yıl içerisinde alınacak belge, c) Zorunlu olmaksızın, proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı TARSİM tarafından sigortalandığına dair yıllık veya üretim dönemine ait sigorta poliçe sureti, istenir.
11
6) Takip sürecinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi durumunda, sözleşme fesih edilir ve Tebliğ ve bu uygulama rehberi çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.
D) PROGRAMIN UYGULAMA ALANI, HİBE DESTEĞİ MİKTARI
Uygulama alanı :
Bu program; nüfusu yirmibin’den az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.
1) Tüzel kişilik olarak İl ve İlçe merkezlerine bağlı mahalleler, İl/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.
2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun haricinde ki diğer kanun ve mevzuat ile tüzel kişilik olarak İl/İlçe merkezine mahalle olarak bağlanan köy ve kasabalar, İl/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.
3) Program kapsamında il ve ilçe merkezine bağlı uygulama alanı olarak belirlenen/belirlenecek tüzel kişilik listesi ile nüfus ve km bilgileri il/ilçe yürütme birimi tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belgelendirilerek güncellenir.
Hibe desteği miktarı :
1) Bu rehber kapsamında başvurusu kabul edilip hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30.000,00 (otuz bin) TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır.
2) Proje KDV hariç hazırlanır. Hibe ödemesi buna göre yapılır.
E) BAŞVURULARIN ALINMASI, ÖN KONTROLÜ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLEŞME VE UYGULAMA ZAMANI
Başvuruların alınması ve ön kontrolü :
1) Başvurular;
a) Tebliğin yayımlandığı tarihten 5 (beş) iş günü geçtikten sonra başlar.
b) Başvuru süresi 20 (yirmi) iş günüdür.
c) Başvurular, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım programı üzerinden yapıldıktan sonra oluşturulan başvuru dosyaları ile birlikte, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak karşılığı kabul edilir.
ç) Başvurunun ön kontrolü ve incelenmesi il/ilçe proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il/ilçe müdürlüğünce görevlendirilebilir.
d) İl/İlçe müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin Tebliğde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler.
e) Teslim alınan belgelerin var olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.
f) Başvuruya esas belgelerin uygun olmaması halinde tutanak altına alınarak başvuru reddedilir. Bu durum genç çiftçiye bildirilir.
g) Genç çiftçi proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyalarına ait sistem üzerinden alınan Değerlendirmeye Esas Başvuru Listesi, son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.
Başvuruların değerlendirilmesi :
1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
12
a) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan listeler 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır.
b) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu değerlendirme ve onaylama işlemlerini sistemde kayıtlı Değerlendirme Kriter Tablosu üzerinden yapar ve askı listelerini oluşturur.
c) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan askı listeleri belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.
ç) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu gerekçesini belgelendirmek suretiyle başvuruyu red edebilir veya hibe sözleşmesini iptal edebilir.
d) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesindir ve genç çiftçi tarafından itiraz edilemez.
e) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu beşte üç (3/5) çoğunlukla karar alabilir.
Hibe sözleşmesi ve uygulama zamanı :
1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve nihai hale getirilen listelerde yer alan genç çiftçiler ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
a) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile askı listelerinin ilan edilme süresinin bitiminden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.
b) İmzalanan hibe sözleşmesi gereği ve içeriğinde belirtilen süre zarfında genç çiftçiler proje içeriğine esas alımları gerçekleştirir ve hibe ödeme talebine ilişkin müracaatını yapar.
c) Hayvansal üretime yönelik proje konuları kapsamındaki büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan alımları protokol ve alım sözleşmesi çerçevesinde TİGEM tarafından gerçekleştirilecektir.
ç) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile arı sütü, ana arı, polen vb. proje konuları kapsamındaki alımlar protokol ve alım sözleşmesi çerçevesinde TAB tarafından gerçekleştirilecektir.
d) İpek böceği yetiştiriciliği ve yeni tesis yapımı projesi konuları kapsamındaki alım ve inşaat işleri protokol ve alım sözleşmesi çerçevesinde KOZABİRLİK tarafından gerçekleştirilecektir.
e) Hibe sözleşmesi imzalamayan genç çiftçinin yerine, belirlenmiş olan yedek listeden üst sırada yer alan genç çiftçi ile sözleşme imzalanır.
f) Hayvansal üretim ve bitkisel üretim proje konularının uygulama ve takip içeriği farklılık göstermesinden dolayı bu Rehber ekinde olan ve proje konularına göre hazırlanan sözleşmeler imzalanır.
g) Proje sahibi genç çiftçi, bu Rehber ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il/ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini iptal eder.
F) HİBE ÖDEME TALEBİ, ÖDEMELER, GERİ ÖDEME VE YAPTIRIMLAR
Hibe desteği ödeme talebi :
1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır.
a) Genç çiftçiler, hibe ödeme taleplerini yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapar.
b) İl/ ilçe proje yürütme birimlerine ödeme taleplerini dilekçe ve ekinde mal alım ve harcama belgeleri, (2 nüsha; 1 asıl 1 fotokopi,) ile yapmaları gerekmektedir. Belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra asıllara “genç çiftçi projeleri desteklenmesi programında kullanılmıştır.” ifadesi eklenerek genç çiftçiye geri verilir.
c) Genç çiftçi tarafından sunulan belgeler tam ve uygun değilse, tespit edilen
13
eksiklikler proje yürütme birimince raporlanır ve ödeme talebi iade edilir. Genç çiftçi belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra süresi içinde tekrar ödeme talebinde bulunabilir.
d) Ödemeye esas belgelerdeki tarih, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından sonraki tarih olmalıdır. Belge tarihinin bu hibe sözleşmesinden önce olması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.
e) Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alıp kontrollerini yaptıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde yerinde tespit eder, tutanağa bağlar.
f) İlçe genç çiftçi proje yürütme birimi hibeye esas ödeme icmallerini ve listeleri 5 (beş) iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir.
g) İl Müdürlüğü, ilçelerden gelen ve kendilerine ait olan ödeme icmalleri ile hibe ödemeye esas listeleri periyodik olarak, imzalı ve mühürlü olarak bir nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir. Diğer nüshası ise il müdürlüğünde muhafaza edilir.
h) Genel müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödemesini yapar.
ı) İl müdürlükleri, ödeme icmallerinin onayı ve ödeme işlemlerinden sonra hibe sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri en son aralık ayının ilk yedi günü içerisinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan bankaya yazı ile bildirir.
i) Ödeme ile ilgili tüm icmaller yazılım programı üzerinden alınacaktır.
j) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.
Hibe desteği ödemeleri :
1) Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.
2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
3) Hibe sözleşmesi ve hayvan alım sözleşmesi imzalandıktan sonra genç çiftçiden istenilen belgelerin İl/İlçe Müdürlüğüne tesliminden itibaren hazırlanan ön ödeme icmali çerçevesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toplam bedeli muvafakat üzerine TİGEM’e ön ödeme olarak yapılır.
a) TİGEM ile genç çiftçi arasında hibe sözleşmesi ile hayvan alım sözleşmesi aynı anda imzalanır ve ekleri düzenlenir.
b) İl/İlçe proje yürütme birimi ön ödeme icmallerini en geç 5 (beş) iş günü sonunda Genel Müdürlüğe gönderir.
c) Genel Müdürlük, genç çiftçi adına yapılacak ön ödemeleri mevcut bütçe dahilinde en kısa zamanda T.C. Ziraat Bankasına gönderir.
ç) Genç çiftçinin muvafakati ve hayvan alım sözleşmesi gereği T.C. Ziraat Bankası tarafından ön ödemenin protokol çerçevesinde TİGEM in hesabına aktarılması sağlanır.
4) Hibe sözleşmesi ve protokol çerçevesinde alım sözleşmesi imzalandıktan sonra genç çiftçiden istenilen belgelerin İl/İlçe Müdürlüğüne tesliminden itibaren hazırlanan ödeme icmali çerçevesinde toplam bedel muvafakat üzerine KOZABİRLİK veya TAB’a ödeme olarak yapılır.
a) KOZABİRLİK veya TAB ile genç çiftçi arasında hibe sözleşmesi ile protokol çerçevesinde alım sözleşmesi aynı anda imzalanır ve ekleri düzenlenir.
b) İl/İlçe proje yürütme birimi iş bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde ödeme icmallerini Genel Müdürlüğe gönderir.
c) Genel Müdürlük, genç çiftçi adına yapılacak ödemeleri mevcut bütçe dahilinde en kısa zamanda T.C. Ziraat Bankasına gönderir.
ç) Genç çiftçinin muvafakati ve alım sözleşmesi gereği T.C. Ziraat Bankası
14
tarafından ödemenin protokol çerçevesinde KOZABİRLİK veya TAB’ın hesabına aktarılması sağlanır.
Geri ödeme ve yaptırımlar :
1) Tebliğ ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ve haksız yere destekleme ödemesi yapılan genç çiftçilerden, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır.
2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
3) Belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı ve yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
4) Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen veya hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği için hibe sözleşmesi fesih edilen yatırımcılar, iki yıl süreyle program kapsamında hibe desteğinden yararlanamaz.
Programdan sağlanan malların kontrol ve mülkiyeti :
Malların Kontrolü :
1) Genç çiftçi hibe sözleşmesini imzaladıktan sonra; birinci yıl uygulama, diğer iki yıl takip yılı olmak üzere üç yıl olup proje içeriğini değiştiremez.
2) Proje kapsamında teslim edilen veya alınan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında İl/İlçe yürütme biriminin uygun görmesi halinde elden çıkarılabilir.
3) Uygulama ve takip yıllarında elden çıkarıldığı tespit edilen canlı hayvan dahil tüm gider kalemlerinin telafisi için il/ilçe proje yürütme birimlerince genç çiftçiye proje içeriği ve mevsim şartlarına göre en az 20 gün süre verilir. Bu süre zarfında gereğini yapmayan genç çiftçiler hakkında; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre işlem yapılır. Ayrıca beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
3) İl/ilçe Müdürlükleri kendi çalışma sahasında uyguladıkları projeleri yılda en az iki defa olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.
4) İl Müdürlükleri, İlçelerde program kapsamında uygulanan projelerin en az % 10’unu Bakanlık adına yılda en az bir kere kontrol eder ve tutanağa bağlar.
5) Bakanlık gerekli gördüğünde il veya ilçelerde uygulanan projeleri yerinde kontrol eder.
Malların mülkiyeti;
1) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan proje sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar ve sözleşme imzalama hakları sona erer.
2) Proje sahibinin hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi halinde mirasçıları herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
3) Sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının ortak kararla talep etmeleri durumunda, hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi il/ilçe yürütme birimi tarafından yasal mirasçıya devir edilerek uygulamalara devam edilir. Aksi taktirde proje değerlendirme komisyonunun uygun gördüğü yasal mirasçıya devredilir.
4) Proje sahibinin ön ödemeden veya hibe ödemesinden sonra vefat etmesi, askere gitmesi, kamu personeli olması gibi zorunluluk arz eden benzer durumlarda projeyi terk
15
etmesi halinde: hibe sözleşmesi tadil edilerek program kriterlerine uygun ikinci dereceye kadar akrabasına yoksa proje değerlendirme komisyonunun uygun gördüğü genç çiftçi şartlarına haiz birine devredilir.
5) Hibe ödemesinden bir yıl sonra vefat eden genç çiftçiyle ilgili devir, geri ödeme ve ceza hükümleri uygulanmaz.
G) PROJE GİDER ESASLARI VE KALEMLERİ
Proje gider esasları :
1) Hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra ve süresi içerisindeki alımlar,
b) Gider kalemlerinin proje içeriğine uygun olması,
c) Bakanlık mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelere dayandırılması,
gerekir.
Gider kalemleri :
1) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arı, arılı kovan, boş kovan, canlı hayvan alımı ve yeni tesis giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
2) Genel Müdürlük, proje konuları için uygulanması zorunlu veya örnek “Yatırım Tutar Tabloları” hazırlar ve program kapsamında uygulamaya koyar.
3) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, proje giderleri mutlaka teknik özellik olarak belirtilmelidir.
4) İl proje yürütme biriminin onayı olmaksızın hibeye esas alım miktarı ve adedi değiştirilemez. Proje sahibi, projede yer alan miktar ve adetten daha büyük alımları proje yürütme birimi onayıyla alabilir.
5) Proje kapsamındaki makine, ekipman ve malzemelerin hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra alımı yapılmalı ve mutlaka yeni olması gerekmektedir,
6) Yeni alınan taşınırlar hibe ödemesinden sonra 3 (üç) yıl (uygulama ve takip yılları) süre ile satılamaz, başkasına kiralanamaz, kullanım hakkını İl/İlçe Yürütme Birimi Onayı hariç devredemez.
7) Proje kapsamında; eşten, anneden, babadan, kardeşten, çocuktan ve bunların sahip/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, ekipman, malzeme, fide, fidan, tohum ve canlı hayvan satın alınamaz.
8) Makine, ekipman ve malzeme ile ilgili taslak teknik özellikler proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler :
1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.
2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen gider kalemlerine hibe desteği ödenmez.
Ğ) ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Denetim:
1) Bu Rehber kapsamında yapılan tüm işlemler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri gereği ilçe/il müdürlüğü/proje yürütme birimi, Genel Müdürlük veya Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi elemanlarınca ve hibe proje sahibince sunulur.
16
2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.
Yürütme:
1) Uygulama Rehberinde bulunmayan veya uygulamada tereddüt oluşturan hususlarda Genel Müdürlüğün görüşü istenir. Genel Müdürlüğün görüşü uygulamada esastır.

Ziya ŞAHİN

TAB Yönetim Kurulu Başkanı