Genç Çiftçi Projesi

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, yapılan başvurularda nihai listelerin ilanına ilişkin süre düzenlemesi bugün resmi gazete de yayımlanmıştır.
Bilgilerinize…

31 Mayıs 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30437
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ
PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/26)
MADDE 1 – 24/3/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)’in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan nihai listeler Komisyonun onayını izleyen iki ay içerisinde belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 24/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ziya ŞAHİN

TAB Yönetim Kurulu Başkanı