5. Olağan Genel Kurul Duyurusu

TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

5. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/07/2017 tarihinde saat 10:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Salonu’nda (Mithatpaşa Cad. No:74 Kızılay-ANKARA) çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25/07/2017 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan Başkanlığının oluşturulması, imza yetkisinin verilmesi
 3. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması
 4. Gündemin okunması ve kabulü
 5. Başkanın açılış konuşması ve konuk konuşmaları
 6. 2012–2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının sunumu, müzakeresi ve onayı
 7. 2012–2016 yıllarına ait Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının sunumu, müzakeresi ve onayı
 8. 2012-2016 yıllarına ait bilançoların ve gelir-gider tablolarının sunumu, müzakeresi ve onayı
 9. 26/08/2016 tarihli 29813 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘’Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri çerçevesinde hazırlanan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Ana Sözleşmesinin intibakı
 10. 2017–2018 yıllarına ait tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
 11. 2017-2018 Çalışma Raporlarının görüşülmesi
 12. 2017–2018 yıllarına ait;
  • Üye yıllık aidatı,
  • Üye giriş aidatı,
  • Yetki belgesi ücreti (desteklemelerin birlik hesabına yatması durumunda) ve
  • Hizmet bedellerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 13. Anasözleşmenin 24. madde, birinci fıkrasının e, f, h, ı, i, j, k, l, n, o, p, r, t, ü, aa, bb, cc, çç, dd bentlerinde yer alan hususların ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması ve kararların uygulanması için Yönetim Kurulunun yetkili kılınması
 14. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, harcırah ve yollukların belirlenmesi
 15. Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan İktisadi İşletmenin kurulması hususunda karar alınması
 16. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
 17. Dilek ve temenniler
 18. Kapanış.

YÖNETİM KURULU