Arılı Kovan Desteklemesi Resmi Gazetede

“Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” (Arılı Kovan Desteklemesi) Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Arılı Kovan Desteklemesi

Destekleme Almak İçin Merkez Birliği Düzeyinde Örgütlenmiş Yetiştirici ve Üretici Birliklerine Üye, Henüz Başvurusunu Yapmamış Arıcılarımız, Başvurularını 18 Aralık 2020 Tarihine Kadar Üyesi Olduğu Birliklere Müracaat Edebilir.

31 Aralık 2020 Tarihine Kadar, Arılı Kovan Tespitleri Devam Etmektedir.

Tebliğde Arıcılarımızı ilgilendiren bölüm aşağıdadır;

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 11 – (1) Arılı kovan desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:

a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan arıcılar desteklemeden faydalandırılır.

b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.

c) En az otuz, en fazla bin adet arılı kovanı olan arıcılar desteklemeden yararlandırılır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Arıcılar, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatır.

b) AKS’de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunulamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur.

c) Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 18/12/2020 tarihine kadar başvurur.

ç) Başvuru yapılması ile arılı kovan tespit işlemleri başlatılır.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların tespitleri, AKS’deki kayıtları esas alınarak, 31/12/2020 tarihine kadar, en az 2  il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından arılıkta yapılır. Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı kovan sayısının AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısı esas alınır.

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan icmal-1 listesi 11/1/2021 tarihinden itibaren 10 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak 10 iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

(4) Arılı kovan desteklemesi ile ilgili çeşitli hükümler:

a) AKS’ye veri giriş yetkisi verilen birlik sorumluları ve veri girişi/kontrol yapacak il sistem sorumlularının şifre tahsisleri HAYGEM tarafından, ilçe sorumlularının şifre tahsisleri ise il müdürlükleri tarafından yapılır.

b) Yetiştirici/üretici birliklerinin, destekleme döneminde, birliğin tüm üyelerinin ürettiği toplam bal miktarının en az %20’sini pazarlaması veya pazarlamasına aracılık etmesi veya söz konusu üretim için gerekli girdilerin teminine ilişkin hizmet vermesi gerekmektedir. Aksi durumda veri giriş yetkisi Bakanlıkça iptal edilebilir. Veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerinin yerine üreticilerin veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır. Girdi ve pazarlamaya ilişkin gerekli belgeler AKS’ye kayıt edilir.

 

Damızlık ana arı desteklemesi

MADDE 12 – (1) Damızlık ana arı desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:

a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye arıcılar damızlık ana arı desteklemesinden faydalandırılır.

b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.

c) Damızlık ana arılar, Bakanlıktan üretim izni alan işletmelerden satın alınmış olmalıdır.

ç) Damızlık ana arılar, 2020 yılı için belirlenmiş renk ile işaretli ve etiketle numaralandırılmış olmalı, nakliye kafeslerinde üreten işletmenin numarası bulunmalıdır.

d) Damızlık ana arılar, üreticileri tarafından satış belgesi ile belgelendirilmiş ve satış belge bilgileri AKS’ye girilmiş olmalıdır. (Bayi tarafından kesilen faturalar kabul edilmez.) Satış belgesinde; damızlık ana arı üretim izin işletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, damızlık ana arı sayısı, fiyatı, tarihi belirlenir.

e) Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %5’i kadarı yararlandırılır. Bu sayı toplamda yirmi adedi geçemez.

f) Damızlık ana arı üreten işletmeler desteklemeden yararlandırılmaz.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Arıcılar, üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütünden aldıkları dilekçeye, satış belgesinin aslını da ekleyerek 18/12/2020 tarihine kadar arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Başvuru yapılması ile ana arı tespit işlemleri başlatılır.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvurusu yapılan damızlık ana arıların tespitleri; AKS’deki kayıtları esas alınarak 31/12/2020 tarihine kadar, en az 2 il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından arılıkta yapılır. Tespitlerde damızlık ana arılar renk işareti ve numarası yönünden kontrol edilir.

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip AKS’ye veri girişi yapılarak İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi 11/1/2021 tarihinden itibaren 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.